Algemene voorwaarden

• Artikel 1. Algemeen
• Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
• Artikel 3. Prijzen
• Artikel 4. Cadeaubonnen
• Artikel 5. Aansprakelijkheid
• Artikel 6. Toepasselijk recht, vindplaats enwijziging voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Shenmen praktijk voor acupunctuur en Shenmen health, nader te noemen “Shenmen”.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.

3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Shenmen.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van opdrachtnemer.

4. Waar in deze voorwaarden gesproken word over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van de opdrachtgever tegen te gaan.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6. Indien de behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7. Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling.

2. Shenmen is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Shenmen verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Prijzen
1. De opdrachtgever wordt geacht de door opdrachtnemer gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn inclusief BTW.

2. Betaling dient direct na afloop van de behandeling te geschieden. Dit geldt voor alle behandelingen die niet direct kunnen worden gedeclareerd door Shenmen Health aan een zorgverzekeraar. Alle behandelingen die vallen onder oedeemtherapie of lymfedrainage of fysiotherapie en waar een contract met een zorgverzekeraar is binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan
worden geacht.

4. Iedere afspraak waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of minimaal 24 uur van te voren is afgezegd bij verhindering wordt in rekening gebracht.

5. Na iedere behandeling wordt er een bewijs van betaling ter hand gesteld en aan het einde van iedere maand wordt er een overzichtsrekening toegestuurd, welke de klant voor zijn eigen administratie kan gebruiken

6. Klachten betreffende de rekeningen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Shenmen bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de rekening te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.

7. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

8. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de opdrachtgever van alle bestelde goederen.

9. Door Shenmen geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

Artikel 4. Cadeaubonnen
1. De koopprijs van een cadeaubon stemt overeen met de bonwaarde zoals vermeld op de betreffende cadeaubon.

2. De geldigheidsduur van de cadeaubon wordt vermeld op de cadeaubon, deze kan niet verlengd worden, en zal dien tengevolge zijn geldigheid verliezen.

3. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld, of een andere behandeling dan aangegeven op de cadeaubon.

4. De aangegeven behandeling op de cadeaubon is voor de maximale duur van één uur.

5. De cadeaubon is alleen te gebruiken bij Shenmen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.

3. De opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.

Artikel 6. Toepasselijk recht, vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Shenmen.

5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.