Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn. (vink aan wat van toepassing is en vul ontbrekende gegevens in/aan)

A
Gegevens Zorgverlener:

Shenmen Health
Mw.Y.Tromp
Rietwijksterstraat 8 hs
1059VZ Amsterdam

verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Doel gegevensvastlegging

(para-)medische behandeling behandeling acupunctuur
verwijzing
administratie, maken van afspraken
innen van consultkosten
facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Wij noteren in uw dossier

naam, adres, woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
geboortedatum
zorgverzekeringsnummer

Bijzondere persoonsgegevens
Burger Service Nummer (BSN)
medische gegevens
zaken m.b.t. seksualiteit
relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
contactgegevens van de huisarts

Bij minderjarigen < 18 jaar

naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier

15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

Om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;

Voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
Geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek (dat plaat vindt op verzoek van uw zorgverzekeraar)
Onderzoek op doelmatigheid van de zorg door uw zorgverzekeraar

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

uw naam, adres, woonplaats
uw klantnummer en/of geboortedatum
mogelijk BSN
de datum van de behandeling
korte omschrijving van de behandeling
prestatiecode, bijvoorbeeld
24104 acupunctuur
de kosten van het consult

Uw rechten:
Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
Wij wijzen u op ons privacy beleid en waar u dit kunt vinden.

* Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.
(zie bovenaan dit schema)

B

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener

Zorgverzekeraar
Waarnemer
Accountant (Alleen gegevens die op de factuur zijn vermeld)
Pw en O (incassokantoor)
Zivver (versleuteld versturen en beheren van zorgemail met vertrouwelijke bijlagen)
Vecozo
Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

Met betrekking tot contact per email
gebruik beveiligd systeem. Vanuit de praktijk naar bijv uw huisarts,uzelf of een waarnemer.
Zivver (versleuteld versturen en beheren van zorgemail met vertrouwelijke bijlagen) beschermd tegen hacken door 2e factor via sms of app
https://www.zivver.com

Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt

Email met identiteit gegevens vanaf de website wordt alleen gebruikt om te kunnen reageren op uw vraag aan ons.

Wij bieden geen mogelijkheid tot het inschrijven op een nieuwsbrief(zowel digitaal als fysiek) en uw gegevens worden hiervoor(of voor enig ander doel) dan ook NIET gebruikt of doorverkocht.

Met betrekking tot online afspraken maken

niet van toepassing

Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina

Berichten die u plaatst op het digitale gastenboek of onze Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.
Ons cookiebeleid is te vinden op de website.

Digitale Nieuwsbrief

Niet van toepassing

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen
Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)

Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten) Met alle bedrijven en organisaties gemeld onder artikel B

Meldplicht datalekken

Wij beschikken over een protocol datalekken.

Overig

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.
WGBO, Wkkgz, AVG

Disclaimer

De AVG is een uitgebreide en gecompliceerde wetstekst. Dez registratie AVG is gebaseerd op diverse bronnen, w.o. de uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens en van de Kamer van Koophandel. Wij kunnen niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website www.acupunctuur-in-amsterdam.nl is dan ook bedoeld als algemene informatie en ondersteuning en hier kunt u verder geen rechten aan worden ontleend.Leidend blijft de officiële wetstekst AVG.

2018 Auteursrecht NVA – het is uitsluitend NVA-leden toegestaan dit document te gebruiken voor eigen praktijk.